Θεωρία Παιγνίων

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Βασικά στοιχεία θεωρίας: Θεώρημα Minimax, εξισω- τικές στρατηγικές, Θεώρημα Nash και Nikaido-Isoda. Μη πεπερασμένα παιχνίδια, συνεχή παιχνίδια πάνω σε συμπαγή σύνολα. (Στοχαστικά παιχνίδια 0-αθροίσματος. Δι-πινακοπαιχνίδια (αλγόριθμος Lemke-Howson). Εξελι- κτική ευστάθεια). Εφαρμογές στα οικονομικά (ολιγοπώ- λια, παιχνίδια αγοραπωλησιών). Μπεϋζιανά παιχνίδια. (Συσχετισμένη ισορροπία. Αρχή της αποκάλυψης. Επα- ναλαμβανόμενα παιχνίδια πεπερασμένου και άπειρου ορίζοντα.)

Θεωρία Πληροφορίας

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Μέτρα πληροφορίας. Εντροπία διακριτών πηγών. Κυρτότητα. Μονότονες και συνεχεία ιδιότητες. Αμοιβαία πληροφορία. Απόσταση KL. Πίνακες Toeplitz και το θεώρημα του Szego.  Χωρητικότητα διαύλου. Δίαυλοι Gauss. Συμπίεση πληροφορίας. Θεωρήματα Shannon-McMillan και Birkhoff-Khintchine. Θεωρία κωδικοποίησης. Κώδικες Shannon. Κώδικες Hufman. Κωδικοποίηση Lempel-Ziv.