Κανονισμός σπουδών

Το ΑΛΜΑ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην επιστημονική περιοχή «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

1. Υποχρεωτικό μάθημα

Αλγόριθμοι

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στις παρακάτω 3 ομάδες:

Ομάδα Α (Αλγόριθμοι): Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι
Συνδυαστική βελτιστοποίηση
Υπολογιστική πολυπλοκότητα
Ομάδα Β (Λογική): Θεωρία αναδρομής
Θεωρία συνόλων
Λογική
Ομάδα Γ (Διακριτά Μαθηματικά): Θεωρία γραφημάτων
Στοχαστικές διαδικασίες
Συνδυαστική

3. Μαθήματα επιλογής

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μαθήματα τα οποία ανήκουν στις παραπάνω γνωστικές περιοχές του προγράμματος. Μια ενδεικτική λίστα πιθανών τέτοιων μαθημάτων υπάρχει στο ΦΕΚ ίδρυσης του προγράμματος (δείτε στο τέλος της σελίδας). 

4. Σεμιναριακά μαθήματα: αφορούν προχωρημένα θέματα και διδάσκονται συνήθως από επισκέπτες καθηγητές.

5. Μαθήματα μελέτης: έχουν ως στόχο τη μελέτη σε βάθος κάποιου συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος και προσφέρονται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα, υπό την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα του προγράμματος.

Το υποχρεωτικό, κάθε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα και κάθε μάθημα επιλογής διδάσκεται για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, από τις οποίες η μία (1) μπορεί να αφορά φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε σεμιναριακό μάθημα διδάσκεται για τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες ανά εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα μελέτης διδάσκεται για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες. 

Κάθε φοιτητής μπορεί, κατόπιν εγκρίσεως της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του προγράμματος:

α. να συγκεντρώσει μέχρι δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων άλλων Π.Μ.Σ. συναφούς αντικειμένου και

β. να ζητήσει την αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς πριν από την εγγραφή του στο Δ.Π.Μ.Σ.

Κάθε φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά το πολύ τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β).

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ως εξής:

- Εικοσιτέσσερις (24) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς παρακολούθησης του υποχρεωτικού μαθήματος «Αλγόριθμοι» και τριών (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, ένα από κάθε μία από τις Ομάδες Α. Αλγόριθμοι, Β. Λογική και Γ. Διακριτά Μαθηματικά.

- Τριανταέξι (36) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς παρακολούθησης λοιπών μαθημάτων.

- Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.