Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής Εαρινό
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής Εαρινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Παιγνίων Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Θεωρία Πληροφορίας Επιλογής Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Επιχειρησιακή Έρευνα Επιλογής Εαρινό
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Ουρών Αναμονής Επιλογής Εαρινό
Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Στατιστική για Στοχαστικές Διαδικασίες Επιλογής Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων Επιλογής Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Επιλογής Εαρινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής Χειμερινό