Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Λεπτομερής Πολυπλοκότητα Επιλογής Χειμερινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μηχανική Μάθηση Επιλογής Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής Χειμερινό
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής Εαρινό
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής Εαρινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Θεωρία Στατιστικών Αλγορίθμων Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Μετρητική Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Επιλογής Εαρινό