Προηγούμενο εξάμηνο

Χειμερινό 2023-2024

Όνομα Τύπος Ομάδα
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Στατιστική για Στοχαστικές Διαδικασίες Επιλογής
Ειδικά Θέματα Λογικής: Θεωρία Τύπων Επιλογής
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Θεωρία Παιγνίων Επιλογής
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β
Κρυπτογραφία Επιλογής
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α
Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι Επιλογής
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α