Τροπική Λογική

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στη βασική τροπική λογική: συντακτικό, σημασιολογία (σχεσιακά μοντέλα ή μοντέλα και πλαίσια (frames) Kripke), σημαντικές ερμηνείες του τροπικού τελεστή (epistemic/doxastic logic, deontic logic, temporal logic, provability logic). Eρμηνεία της Τροπικής Λογικής: βασική θεωρία μοντέλων και πλαισίων, κατασκευές που προστατεύουν αλήθεια και εγκυρότητα, σχέση με την κλασσική λογική, πρωτοβάθμια ορισιμότητα, θεωρία αντιστοιχίας (correspondence theory). Bασική Θεωρία Αποδείξεων και Θεωρία Πληρότητας (completeness theory): φυσικές λογικές (normal modal logics), κανονιστικά μοντέλα και πληρότητα, χρήση του κανονιστικού μοντέλου, κανονιστικές λογικές (canonical logics) και φαινόμενα μη-πληρότητας (frame incompleteness results), ανάλυση λογικών με “μεταβατικά” πλαίσια (Cluster analysis of transitive logics). Διηθήσεις (filtrations) και αποδείξεις αποκρισιμότητας. Aποδεικτικά συστήματα tableaux και υπολογιστική πολυπλοκότητα. Προχωρημένα θέματα: πλούσιες τροπικές γλώσσες και εφαρμογές τους. Δυναμική Λογική (Propositional Dynamic Logic, PDL), Χρονικές Λογικές Γραμμικού και Διακλαδιζόμενου Χρόνου (Temporal Logics of Linear and Branching Time), Λογική της Αποδειξιμότητας (Provability Logic).

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Τροπική Λογική 2018-2019 Εαρινό Ευστάθιος Ζάχος