Ανακοίνωση μαθήματος «Λογική»

Submitted by admin on Thu, 09/02/2017 - 22:17

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό μάθημα «Λογική» πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  να εγγραφούν στο  μάθημα

«Μαθηματική Λογική (μεταπτυχιακό μάθημα) MATH 348»

στο η-τάξη του ΕΚΠΑ και να φροντίσουν να έχουν καταγεγραμμένη  ισχύουσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η εγγραφή στο η-τάξη του ΕΚΠΑ προϋποθέτει εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ.

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα: 
https://webadm.uoa.gr/katsika/users/src/index.php

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα δηλώσετε στην αίτηση είναι:

- Για τους φοιτητές της ΘΚ του ΠΜΣ του Τμ. Μαθηματικών: ΠΜΣ από το Τμ. Μαθηματικών >  ΠΜΣ Μαθηματικών >  Κατεύθυνση ΘΜ

- Για τους φοιτητές του ΜΠΛΑ: ΠΜΣ από το Τμ. Μαθηματικών > ΠΜΣ Λογική & Θεωρία  Αλγορίθμων  & Υπολογισμού.

- Για τους φοιτητές του ΑΛΜΑ: ΠΜΣ από το ΤΠΤ > ΠΜΣ  Αλγόριθμοι, Λογική & Διακριτά  Μαθηματικά.

Στη συνέχεια  πρέπει να σφραγίσετε την αίτηση στην αντίστοιχη γραμματεία και να τη στείλετε ηλεκτρονικά σαρωμένη ή τηλεομοιοτυπικά στο ΚΛΕΙΔΙ.

Λ. Κυρούσης