Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Συνδυαστική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Απεικόνιση Γραφημάτων Επιλογής Χειμερινό
Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής Χειμερινό
Δομική Πολυπλοκότητα Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Επιλογής Εαρινό
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής Εαρινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Εαρινό
Θεωρία Πληροφορίας Επιλογής Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών: Προχωρημένα Θέματα Κρυπτογραφίας Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Θεωρία Συνόλων Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής: Λογική και Πληροφορική: λ-λογισμός, Ισομορφισμός Curry-Howard Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προσομοίωση Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Κυρτή Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων: Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Μάθησης Επιλογής Εαρινό