Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Δανάης Μπάλλα

Submitted by admin on Mon, 26/12/2022 - 09:51

Η φοιτήτρια του προγράμματος Δανάη Μπάλλα θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με θέμα:

Η ασφάλεια του Bitcoin και βελτιώσεις επίδοσης βασισμένες σε DAG

την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00, στην αίθουσα 1.1.31 της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ και ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m978cd91792bb54d5a353282874afebb7

Σύνοψη Διπλωματικής:

Το πρωτόκολλο Bitcoin έχει προταθεί ως αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών στο οποίο οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να επαληθεύσει τις συναλλαγές του. Όμως, η απόδοση του είναι σημαντικά μικρότερη από τα αντίστοιχα κεντροποιημένα συστήματα, και από τη σύλληψή του έχουν προταθεί πολλές τροποποιήσεις του που έχουν στόχο να αυξήσουν την απόδοση του. Σε αυτή τη διπλωματική, εξερευνούμε μια κατηγορία πρωτοκόλλων τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικό κανόνα επιλογής αλυσίδας ή χρησιμοποιούν κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα αντί για αλυσίδα από block, εστιάζοντας στις εγγυήσεις ασφάλειας τους.

Αρχικά περιγράφουμε το πρωτόκολλο Bitcoin και παρουσιάζουμε μια επισκόπηση των αποδείξεων της ασφάλειάς του, με σκοπό να κατανοήσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και τους περιορισμούς στην απόδοση που προκύπτουν από αυτές. Στη συνέχεια, περιγράφουμε το πρωτόκολλο GHOST, το οποίο στη θέση του κανόνα της μεγαλύτερης αλυσίδας του Bitcoin χρησιμοποιεί τον κανόνα GHOST, και είναι η βάση για πρωτόκολλα που βασίζονται σε κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα όπως τα PHANTOM, GHOSTDAG, SPECTRE και Conflux. Παρουσιάζουμε επίσης μια απόπειρα για μια εναλλακτική απόδειξη της ασφάλειας του GHOST. Τέλος, περιγράφουμε τα παραπάνω πρωτόκολλα που βασίζονται σε κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα και παρουσιάζουμε τις εγγυήσεις ασφάλειάς τους.

Η Επιτροπή,

Ελευθέριος Κόκορης-Κόγιας,
Institute of Science and Technology Austria

Νίκος Λεονάρδος,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Αριστείδης Παγουρτζής (Επιβλέπων),
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.