Προσομοιώσεις μεταξύ κατανεμημένων αλγορίθμων ανταλλαγής μηνυμάτων και υπολογισμών κινητών πρακτόρων

Submitted by admin on Sun, 16/10/2022 - 08:39
Όνομα
Μαρία-Ιωάννα Σπυράκου
Ημερομηνία παρουσίασης
18-10-2022
Τριμελής επιτροπή
Στάθης Ζάχος
Αριστείδης Παγουρτζής (Επιβλέπων)
Δημήτριος Φωτάκης
Σύνοψη

Οι προσομοιώσεις στα κατανεμημένα συστήματα είναι πολύ ισχυρά εργαλεία, καθώς μας επιτρέπουν να αποδεικνύουμε τις σχέσεις διαφορετικών συστημάτων, να συγκρίνουμε τις δυνατότητες και την απόδοση τους και να μεταφέρουμε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα από ένα σύστημα στο άλλο. Σε αυτή την εργασία θα εξετάσουμε την ισοδυναμία των κατανεμημένων συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων (MP) και κινητών πρακτόρων (MA) μέσω μιας σχέσης προσομοίωσης. Στη συνέχεια θα ερευνηθεί ποιες προσομοιώσεις μπορούν να αποδειχθούν ανάμεσα στο μοντέλο ανταλλαγής μηνυμάτων και στο μοντέλο κινητών πρακτόρων, όταν κάποιες συνιστώσες των συστημάτων υποστούν βλάβη ή λειτουργούν υπό τις εντολές κάποιου αντιπάλου.

Θα αποδείξουμε τις ακόλουθες σχέσεις προσομοίωσης: α) συστημάτων MA με μαύρες οπές από συστήματα MP με "διαρκώς αδρανείς επεξεργαστές", β) αλγορίθμων MP όπου στέλνονται το πολύ k-1 μηνύματα σε "διαρκώς αδρανείς επεξεργαστές" από συστήματα MA με μαύρες οπές και τουλάχιστον k πράκτορες, γ) συστημάτων ΜΑ με μαύρες+ οπές από συστήματα MP με χαλασμένους επεξεργαστές και δ) προσομοίωση  συστημάτων MA με γκρίζες οπές από συστήματα MP με επεξεργαστές που παραλείπουν βήματα του αλγορίθμου. Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα και αποδείξεις αδυναμίας επίτευξης στόχου των συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων και κινητών πρακτόρων που προκύπτουν ως απόρροια των προσομοιώσεων που αποδείχθηκαν.