Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Μοντέλα τυχαίου υπολογισμού (Las Vegas και Monte Carlo). Δομές δεδομένων. Συναρτήσεις κατάτμησης. Δειγματοληψία. Η εντροπική μέθοδος. Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι σε γραφήματα. Τυχαιοποιημένοι γεωμετρικοί αλγόριθμοι. Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι για κατά προσέγγιση μέτρηση. Τυχαιοποιημένοι παράλληλοι αλγόριθμοι. Τεχνικές αποτυχαιοπoίησης. Εργαλεία για την πιθανοτική ανάλυση αλγορίθμων.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Τυχαιοποιημένοι Αλγόριθμοι 2020-2021 Χειμερινό Δημήτρης Αχλιόπτας