Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Ισορροπία Nash σε παίγνια μηδενικού αθροίσματος και σε παίγνια μη-μηδενικού αθροίσματος, θεωρήματα σταθερού σημείου, υπολογισμός ισορροπίας Nash, η κλάση PPAD, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι για τον υπολογισμό ισορροπίας Nash. Παίγνια συμφόρησης και ιδιοτελής δρομολόγηση, αμιγείς ισορροπίες Nash και συναρτήσεις δυναμικού, η κλάση PLS, τίμημα της αναρχίας και τίμημα της σταθερότητας, άνω και κάτω φράγματα, βελτίωση του τιμήματος της αναρχίας (διόδια, πολιτικές Stackelberg, μηχανισμοί συντονισμού, το παράδοξο του Braess). Σχεδιασμός μηχανισμών, κοινωνική επιλογή, θεωρήματα Arrow και Gibbard-Satterthwaite, φιλαλήθεις μηχανισμοί. Μηχανισμοί χωρίς χρηματικά ανταλλάγματα, παίγνια χωροθέτησης, ο χαρακτηρισμός Moulin, ευσταθή ταιριάσματα, top-trading-cycles. Δρομολόγηση σε ιδιοτελείς μηχανές. Δημοπρασίες, θεώρημα Myerson, μηχανισμός VCG, συνδυαστικές δημοπρασίες, multiplicative weight updates και μηχανισμοί με posted prices, άμεσοι μηχανισμοί και το πρόβλημα επιλογής γραμματέως. Φιλαλήθεια και πολυωνυμική προσεγγισιμότητα για προβλήματα μεγιστοποίησης κοινωνικής ωφέλειας. Μη φιλαλήθεις μηχανισμοί, smooth μηχανι- σμοί και το τίμημα της αναρχίας, επικοινωνιακή πολυπλοκότητηα συνδυαστικών δημοπρασιών, κάτω φράγματα στο τίμημα της αναρχίας από υπολογιστικά κάτω φράγματα στην προσεγγισιμότητα.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 2023-2024 Εαρινό Δημήτρης Φωτάκης, Βαγγέλης Μαρκάκης, Θανάσης Λιανέας, Παναγιώτης Πατσιλινάκος
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 2022-2023 Εαρινό Δημήτρης Φωτάκης, Βαγγέλης Μαρκάκης, Θανάσης Λιανέας
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 2021-2022 Εαρινό Δημήτρης Φωτάκης, Βαγγέλης Μαρκάκης, Θανάσης Λιανέας
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 2020-2021 Εαρινό Δημήτρης Φωτάκης, Βαγγέλης Μαρκάκης, Θανάσης Λιανέας
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων 2019-2020 Εαρινό Δημήτρης Φωτάκης, Βαγγέλης Μαρκάκης, Θανάσης Λιανέας