Έννοιες αντιστοιχιών Galois για διπλέγματα

Submitted by admin on Fri, 01/03/2019 - 07:22
Όνομα
Γεώργιος Πιτσιλαδής
Ημερομηνία παρουσίασης
28-02-2019
Τριμελής επιτροπή
Ευστάθιος Ζάχος
Κωνσταντίνος Κούτρας (Συνεπιβλέπων)
Νικόλαος Παπασπύρου
Πέτρος Στεφανέας (Συνεπιβλέπων)
Σύνοψη

Τα διπλέγματα (bilattices) είναι αλγεβρικές δομές προερχόμενες από τα πεδία της αναπαράστασης γνώσης και της μη μονοτονικής λογικής· αποτελούνται από ένα σύνολο εφοδιασμένο με δύο πλέγματα (lattices), όπου το ένα μοντελοποιεί το βαθμό αλήθειας και το δεύτερο την ποσότητα πληροφορίας. Οι αντιστοιχίες Galois είναι πολύ χρήσιμες στα μαθηματικά, διότι αποτελούν μία ενοποιητική αφαίρεση διάφορων αντιστοιχιών μεταξύ διατεταγμένων συνόλων, καθώς και διότι σχετίζονται στενά με τους τελεστές κλειστότητας. Σε αυτή την εργασία, εισάγουμε κάποιες έννοιες δι-αντιστοιχιών Galois, που αποσκοπούν στο να αποτελέσουν το ανάλογο των αντιστοιχιών Galois για διπλέγματα.
Η πρώτη διάκριση που κάνουμε είναι ανάμεσα σε διαντιστοιχίες Galois μονής και διπλής κατεύθυνσης. Οι διαντιστοιχίες διπλής κατεύθυνσης αποτελούνται από ένα ζεύγος αντιστοιχιών Galois ανάμεσα στις διατάξεις αλήθειας και πληροφορίας, ενώ οι διαντιστοιχίες μονής κατεύθυνσης είναι αντιστοιχίες Galois εφοδιασμένες με επιπλέον ιδιότητες που επιχειρούν να συλλάβουν τη διπλεγματική δομή. Μια περαιτέρω διάκριση γίνεται μεταξύ συνήθων και ισχυρών διαντιστοιχιών Galois· στις πρώτες, οι συναρτή- σεις που παίρνουν μέρος έχουν ισόμορφες εικόνες ως διατάξεις, ενώ στις δεύτερες οι εικόνες είναι ισόμορφα διπλέγματα.
Εξετάζουμε τα τέσσερα είδη διαντιστοιχιών Galois που προκύπτον από τις παραπάνω διχοτομήσεις, τόσο σε διπλέγματα με τελεστές άρνησης όσο και σε διπλέγματα χωρίς τέτοιους τελεστές. Διερευνούμε την γενικευσιμότητα των κομψών ιδιοτήτων των αντιστοιχιών Galois (συνθεσιμότητα, αντιστρεψιμότητα, διατήρηση άνω και κάτω φραγμάτων κλπ), καθώς την συμπεριφορά των εικόνων όσον αφορά ενδιαφέρουσες ιδιότητες των διπλεγμάτων. Τέλος, αναφερόμαστε στους αντίστοιχους τελεστές κλειστότητας που προκύπτουν από τις διαντιστοιχίες και κάνουμε μια νύξη του πώς οι έννοιες που παρουσιάζουμε μπορούν να γενικευτούν σε σύνολα εφοδιασμένα με περισσότερες από δύο διατάξεις.