Απαρίθμηση κάκτων ελασσόνων-παρεμποδίσεων για k-απόγεια υπομονοκυκλικά γραφήματα

Submitted by admin on Mon, 17/12/2018 - 19:40
Όνομα
Αλέξανδρος Σίνγκ
Ημερομηνία παρουσίασης
20-12-2018
Τριμελής επιτροπή
Χρήστος Α. Αθανασιάδης
Δημήτρης Ζώρος
Δημήτριος Μ. Θηλυκός (Επιβλέπων)
Σύνοψη

Ένα γράφημα είναι υπομονοκυκλικό εάν περιέχει το πολύ έναν κύκλο. Ένα γράφημα είναι k-απόγειο υπομονοκυκλικό εάν μπορεί να γίνει υπομονοκυκλικό μέσω διαγραφής k κορυφών του. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο δομικός χαρακτηρισμός και η  απαρίθμηση του υποσυνόλου των ελασσόνων παρεμποδίσεων των k-απόγειων υπομο-νοκυκλικών γραφημάτων που είναι κάκτοι για κάθε k. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, έγινε χρήση αποτελεσμάτων και τεχνικών από την δομική γραφοθεωρία, την απαριθμητική και αναλυτική συνδυαστική, καθώς και τη θεωρία των συνδυαστικών φυλών.