Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αλέξανδρου Σίνγκ

Submitted by admin on Sat, 15/12/2018 - 08:00

Ο φοιτητής του προγράμματος  Αλέξανδρος Σίνγκ θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με θέμα:

Απαρίθμηση Κάκτων Ελασσόνων-Παρεμποδίσεων για k-Απόγεια Υπομονοκυκλικά Γραφήματα

την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:30, στην αίθουσα Α11 του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Σύνοψη Διπλωματικής:
Ένα γράφημα είναι υπομονοκυκλικό εάν περιέχει το πολύ έναν κύκλο. Ένα γράφημα είναι k-απόγειο υπομονοκυκλικό εάν μπορεί να γίνει υπομονοκυκλικό μέσω διαγραφής k κορυφών του. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο δομικός χαρακτηρισμός και η  απαρίθμηση του υποσυνόλου των ελασσόνων παρεμποδίσεων των k-απόγειων υπομο-νοκυκλικών γραφημάτων που είναι κάκτοι για κάθε k. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, έγινε χρήση αποτελεσμάτων και τεχνικών από την δομική γραφοθεωρία, την απαριθμητική και αναλυτική συνδυαστική, καθώς και τη θεωρία των συνδυαστικών φυλών.

 

Η Επιτροπή,

Χρήστος Αθανασιάδης,
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Δημήτριος Ζώρος,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Δημήτριος Θηλυκός (Επιβλέπων),
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ