Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Όνομα Τύπος Ομάδα Εξάμηνο
Αλγόριθμοι Υποχρεωτικό Χειμερινό
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Χειμερινό
Υπολογιστική Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Κρυπτογραφία Επιλογής Χειμερινό
Θεωρία Γραφημάτων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Θεωρία Αναδρομής Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Θεωρία Συνόλων Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Χειμερινό
Στοχαστικές Διαδικασίες Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Χειμερινό
Στοχαστικά Μοντέλα Επιλογής Χειμερινό
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Χειμερινό
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Επιλογής Εαρινό
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Α Εαρινό
Συνδυαστική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Γ Εαρινό
Μοντέλα υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα Επιλογής Εαρινό
Υπολογιστική Γεωμετρία Επιλογής Εαρινό
Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία Επιλογής Εαρινό
Λογική Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β Εαρινό
Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα Επιλογής Εαρινό
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι Επιλογής Εαρινό
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Λογικής Επιλογής Εαρινό
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Επιλογής Εαρινό