Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη μελέτη των συστημάτων τύπων (type systems) που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.  Μέσω των συστημάτων τύπων μελετώνται σε βάθος τα κυριότερα χαρακτηριστικά των προστακτικών και συναρτησιακών γλωσσών προγραμματισμού: βασικοί τύποι, συναρτήσεις, αναδρομή, αναφορές, εξαιρέσεις, υποτύποι, αναδρομικοί τύποι, αντικείμενα, πολυμορφισμός, υπαρξιακοί και εξαρτώμενοι τύποι. Έμφαση δίνεται στη συνεισφορά των συστημάτων τύπων για τον τυπικό ορισμό των γλωσσών καθώς και για τη μελέτη ιδιοτήτων ασφάλειας των προγραμμάτων. Για την περιγραφή της σημασιολογίας των υπό μελέτη γλωσσών χρησιμοποιείται η προσέγγιση της δομημένης λειτουργικής σημασιολογίας (structural operational semantics). 

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού 2019-2020 Χειμερινό Νικόλαος Παπασπύρου
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού 2018-2019 Χειμερινό Νικόλαος Παπασπύρου
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού 2017-2018 Χειμερινό Νικόλαος Παπασπύρου
Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού 2016-2017 Χειμερινό Νικόλαος Παπασπύρου