Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Δηλωτική, αξιωματική και μηχανική σημασιολογία. Ρόλος της σημασιολογίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. Σημασιολογία διαδικαστικών γλωσσών. Πλήρεις σχέσεις μερικής διάταξης (cpos). Μονοτονικές και Συνεχείς Συναρτήσεις. Θεώρημα Σταθερού Σημείου του Kleene. Σημασιολογία συναρτησιακών γλωσσών με αναδρομικούς ορισμούς και συναρτήσεις υψηλής τάξης. Σημασιολογία λογικών προγραμμάτων. Μοντέλα Herbrand. Πλήρη πλέγματα και θεώρημα σταθερού σημείου των Knaster-Tarski. Θεώρημα ελάχιστου μοντέλου Herbrand. Σημασιολογία της Άρνησης στο Λογικό Προγραμματισμό.  Στρωματοποιημένα και τοπικά στρωματοποιημένα προγράμματα. Καλώς-θεμελιωμένη σημασιολογία (well-founded semantics). Σημασιολογία σταθερού μοντέλου (stable model semantics). Λογικός προγραμματισμός υψηλής τάξης. Θεωρία άπειρων παιγνίων και εφαρμογές στη σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού.

Όνομα Έτος Εξάμηνο Διδάσκων/ντες
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2023-2024 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2022-2023 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2021-2022 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2020-2021 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2019-2020 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2018-2019 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2017-2018 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 2016-2017 Εαρινό Παναγιώτης Ροντογιάννης