Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική

Τύπος
Επιλογής
Περιγραφή μαθήματος

Γονιδίωμα και πρωτεΐνες, πρωτοταγής, δευτεροταγής και τριτοταγής μοριακή δομή. Πειραματικά δεδομένα NMR και κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ. Σύγκριση και στοίχιση ακολουθιών, στοίχιση με κενά. Δυναμικός προγραμματισμός. Αναζήτηση και χώρος μοριακών διαμορφώσεων (C-space). Γεωμετρία των αποστάσεων. Κινηματική των μορίων, Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί Ομοιότητες και αναγνώριση μοριακών δομών, πρόσδεση (docking) μορίου σε υποδοχέα: μοριακές επιφάνειες (α-σχήματα, τριγωνοποίηση Delaunay), δομές γεωμετρικών δεδομένων, γεωμετρικός κατακερματισμός Εξόρυξη δεδομένων, αναζήτηση και συσταδοποίηση μοριακών δεδομένων.

Name Year Semester Διδάσκων/ντες
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2022-2023 Εαρινό Ευαγγελία Χρυσίνα, Ιωάννης Z. Εμίρης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2021-2022 Εαρινό Ευαγγελία Χρυσίνα, Ιωάννης Z. Εμίρης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2020-2021 Εαρινό Ευαγγελία Χρυσίνα, Ιωάννης Z. Εμίρης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2019-2010 Εαρινό Ευαγγελία Χρυσίνα, Ιωάννης Z. Εμίρης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2017-2018 Εαρινό Ευαγγελία Χρυσίνα, Ιωάννης Z. Εμίρης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2016-2017 Εαρινό Ευαγγελία Χρυσίνα